Regulamin dla członków SMD - Stowarzyszenie Miłośników Dębiny

Stowarzyszenie Miłośników
Dębiny
Dębiny
Dębiny
Stowarzyszenie Miłośników Dębiny
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin dla członków SMD

Regulaminy
Regulamin połowu ryb dla członków
Stowarzyszenia Miłośników Dębiny

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin ma zastosowanie tylko na zbiornikach wodnych znajdujących się na terenie obwodu leśnego Dębina:
a) staw Borusa
b) staw Dębowy
c) staw Grundela
d) staw Słoneczny
2. Regulamin został wydany w oparciu o:
a) Statut Stowarzyszenia Miłośników Dębiny
b) Porozumienie z Zakładem Lasów Poznańskich  
c) Uchwały Walnego Zebrania i Zarządu
d) Regulamin PZW

II.  Prawo wędkowania.

1. Zezwolenie na wędkowanie w danym sezonie otrzymują:
a) członkowie zwyczajni
b) członkowie wspierający
c) członkowie honorowi
2. Członkowie zwyczajni muszą spełnić następujące warunki:
a) opłacą aktualną składkę członkowską
b) opłacą aktualną składkę zarybieniową
c) wykonają prace społeczne na rzecz ZLP
d) posiadają aktualną kartę wędkarską
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z pkt. 2abc.
4. Członek wspierający uzyskuje prawo połowu po spełnieniu warunków określonych przez Zarząd.
5. Zezwala się na wędkowanie współmałżonka lub dzieci do lat 16 (bez względu na powinowactwo rodzinne) w towarzystwie osoby posiadającej ważne zezwolenie na dodatkową wędkę spławikową w ramach jej stanowiska i dziennego limitu ryb. Nie dotyczy okresu wyznaczonego do wędkowania jedną wędką.
6. Zarząd ustala warunki wydawania zezwoleń jednodniowych

III. Metody wędkowania

1. Zezwala się na wędkowanie metodą  spławikową, gruntową, spinningową i muchową w wyznaczonych terminach.
2. Zezwala się na wędkowanie metodą spinningową i muchową od początku czerwca do końca sierpnia w poniedziałki i piątki, a od początku września do końca grudnia w poniedziałki, piątki, soboty, niedziele i święta.
3. Wędkowanie z przynętą w postaci martwej rybki i fileta dozwolone jest od 01.06.
4. Wędkowanie z przynętą w postaci żywca w maju dozwolone jest w środy, soboty, niedziele i święta.
5. Dopuszcza się możliwość wykupienia zezwolenia na trzecią wędkę z zachowaniem limitu ilościowego. Używana trzecia wędka nie może przeszkadzać w łowieniu pozostałym wędkarzom.
6. Zezwala się na stosowanie dowolnych zanęt (oprócz chleba i ziemniaków) i przynęt.
7. Na stawach pokrytych lodem (bez względu na jego grubość) dopuszcza się wędkowanie na 1 wędkę spod lodu. Dozwolone jest wykucie otworu w lodzie o średnicy nie przekraczającej 20 cm. Obowiązuje bezwzględny zakaz połowu na żywca i martwą rybę (w tym filet). Wędkowanie zgodnie z regulaminem PZW.
8. Na stawach częściowo pokrytych lodem dozwolone jest wędkowanie w strefie wolnej wody (w pasie wolnym od lodu) zgodnie z przepisami jak dla wody nie pokrytej lodem.

IV. Czasookresy wędkowania.

1. Okresy wędkowania
a)  Cały rok na dwie wędki, we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem okresu po wpuszczeniu karpi (powiadamia Zarząd  komunikatem na tablicy ogłoszeń) i na stawach skutych lodem - na jedną wędkę.
b)  Po wsadzeniu ryb o terminie wędkowania  zawiadamia Zarząd komunikatem na tablicy ogłoszeń.
2. Godziny wędkowania
MiesiącGodziny
Maj4.0021.00
Czerwiec3.0022.00
Lipiec3.0022.00
Sierpień4.0021.00
Wrzesień5.0020.30
Październik5.3019.00
Pozostałe miesiąceOd świtu do zmroku
V. Okresy ochronne, limity dzienne i wymiary ochronne

1. Okresy ochronne
RybaMiesiące
Sandacz1 stycznia31 maja
Szczupak1 stycznia30 kwietnia
Sum1 listopada30 czerwca
Boleń1 stycznia30 kwietnia
Miętus1 grudniakoniec lutego
Karaś pospolity (złoty), jesiotr, karp koiZakaz zabierania
2. Limity dzienne
RybaLimit (szt)
Karp1 (20 rocznie)
Amur1
Lin1 (25 rocznie)
Drapieżnik (szczupak, sandacz)1 łącznie (15 rocznie)
Sum1
Boleń2
Okoń4
Węgorz1
Miętus1
Pozostałe gatunki5 kg
Karaś pospolity (złoty), jesiotr, karp koiZakaz zabierania
a) Do limitu dziennego połowu sumuje się ryby złowione na różnych stawach i w różnych  porach dnia.
b) Po złowieniu drapieżnika przeznaczonego do zabrania (szczupak, sandacz, sum, okoń, boleń) zakazuje się  się dalszego łowienia na żywą lub martwą rybkę (w tym filet) oraz metodą spinningową.
c) Ryba podhaczona poza obrębem głowy określonym przez linie pokryw skrzelowych musi być bezwzględnie wypuszczona z powrotem do wody.
3. Wymiary ochronne
RybaWymiar min. (cm)Wymiar max. (cm)
Karp355 kg
(4 kg staw Borusa i Dębowy do odwołania)
Amur5590
Lin3555
Leszcz-65
Rozpiór2545
Płoć-38
Wzdręga1538
Jaź2550
Kleń2550
Okoń1540
Szczupak5090
Sandacz5080
Sum70-
Boleń4080
Węgorz60-
Miętus3050
VI.   Zakazy

1. Zakaz wędkowania w miejscach wolnych od lodu w wyniku przepływu wody (przepusty między stawami i w pobliżu syfonu na stawie Dębowym).
2. Zabronione jest wędkowanie ze sprzętu pływającego, z wysp, w woderach stojąc i brodząc w wodzie, przy przepustach między stawami do miejsca oznaczonego przez Zarząd oraz z brzegów oddzielonych barierkami z wyłączeniem barierki zabezpieczającej przed wpadnięciem pieszych na stawie Dębowym przy kamieniu. Zezwala się na wędkowanie przy nieczynnym syfonie na stawie Borusa
3. Zakaz wędkowania z brzegu południowego (od strony Wodociągów) na stawie Słonecznym.
4. Zakaz wędkowania przy wpuście wody na stawie Dębowym (po 5 m  z każdej strony wpustu) - wędki zarzucone prostopadle do brzegu. Uwaga! - nie zarzucać wędek w strefę chronioną z brzegu równoległego do prądu wody.
5. Zakaz łowienia ryb  dla drugiej osoby poza swoim limitem. Ryba zacięta i wyciągnięta na brzeg należy do limitu tego, który rybę zaciął (nie wolno zacinać ryby za kogoś lub dla kogoś - wyjątek opiekun z dzieckiem).
6. Obowiązuje zakaz wymiany złowionych ryb.
7. Obowiązuje zakaz łowienia w nocy (za wyjątkiem dni wyznaczonych przez Zarząd komunikatem na tablicy ogłoszeń). Uwaga - Zarząd może wyznaczyć  wedle swojego uznania osoby uprawnione do wędkowania w nocy bez prawa zabierania ryb.
8. Zakaz łowienia w okresach podanych w komunikatach na tablicy ogłoszeń wyłączających poszczególne stawy.
9. Zakaz połowu dafni.
10. Zakaz używania plecionki jako linki głównej za wyjątkiem spinningu.
11. Zakaz używania kotwiczki przy zbrojeniu jakiejkolwiek przynęty. Nie dotyczy metody spinningowej.

VII. Inne

1. Każdy wędkujący członek Stowarzyszenia musi posiadać przy sobie legitymację członkowską, wkładkę uprawniającą do wędkowania z aktualnymi opłatami oraz ma obowiązek zawieszenia identyfikatora w widocznym miejscu, umożliwiającym odczytanie danych przez pozostałych wędkarzy i kontrolujących. Brak identyfikatora  i dokumentów powoduje odebranie zezwolenia przez kontrolującego. Zabrania się wędkowania bez identyfikatora i pozostałych dokumentów.
2. Każdy wędkujący na specjalnej imiennej karcie w trakcie wędkowania, natychmiast po złowieniu wpisuje każdą przeznaczoną do zabrania rybę (umieszczoną w siatce) , której limit jest określony ilościowo w sztukach,  (krzyżyk w odpowiedniej kratce). Należy wpisać  nazwę stawu i wagę ryby. W przypadku złowienia tych ryb (za wyjątkiem okonia i bolenia) trzeba  wpisać godzinę ich złowienia (format zapisu godziny XX, xx gdzie XX - godzina, xx - minuty np.: 06,35).  Wpisanie na karcie ilości ryb, których limit podany jest w kilogramach musi nastąpić najpóźniej po zakończeniu wędkowania, ale jeszcze przed zwinięciem zestawów i opuszczeniem stanowiska. Kartę połowu należy mieć bezwzględnie przy sobie w czasie wędkowania. Brak karty lub nie zaznaczenie złowionych ryb powoduje odebranie zezwolenia przez kontrolującego. Karta podlega wymianie u skarbnika lub sekretarza po wypełnieniu. Karta  połowu ryb musi być zdana do dnia opłacenia składek na rok następny.
3. Dopuszcza się wędkowanie ze „starym zezwoleniem” do dnia rozpoczęcia przyjmowania składek na kolejny rok. Po tym terminie zezwolenie traci ważność.
4. Wędkujący na stawach SMD ma obowiązek posiadania wagi, miary i przyrządu do wyjmowania haczyków, a w przypadku wędkowania metodą "włosową" maty i odpowiedniej wielkości podbieraka.
5. Złowione ryby należy przechowywać w wodzie (nie w plecaku, torbie itp.) w siatce zgodnej z regulaminem PZW lub w worku karpiowym , na stanowisku wędkarskim (nie dotyczy spinningu).
6. Prawo kontroli  (w tym toreb) wędkujących i osób towarzyszących posiadają osoby upoważnione przez zarząd specjalną legitymacją.
7. Wszyscy członkowie SMD mają prawo i obowiązek zwracania uwagi wędkującym naruszającym Statut, regulaminy SMD, uchwały Walnego Zebrania i Zarządu oraz osobom przebywającym na terenie działalności SMD naruszającym regulaminy Zakładu Lasów Poznańskich w szczególności zaśmiecających lub dewastujących teren i urządzenia, niszczących przyrodę.
8. Nowo przyjęty członek, który w roku przyjęcia dopuści się potwierdzonego przez Sąd Koleżeński wykroczenia przeciwko przepisom obowiązującym w SMD, oraz każdy członek, który dopuści się w jednym sezonie dwóch takich wykroczeń może podlegać skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
9. W przypadku złowienia ryby z oznakami choroby należy powiadomić o tym fakcie Komisję Porządkową, członka zarządu, lub pracownika Leśniczówki pozostawiając ją w razie potrzeby do dalszych badań specjalistycznych..
10. Nie ma wyłączności na stanowiska wędkarskie oraz rezerwowania stanowiska dla drugiej osoby.
11. Jeżeli sąsiadujący wędkarze nie uzgodnią inaczej, odległość między poszczególnymi wędkarzami powinna wynosić co najmniej 5 metrów.
12. Zestawy można kłaść w odległości połowy długości między przeciwległymi brzegami udostępnionymi do wędkowania, prostopadle do linii brzegowej, z której się łowi, chyba, że inne postawienie zestawu nie utrudnia wędkowania osobom łowiącym na danym akwenie lub zainteresowani uzgodnią inaczej.
13. W sprawach nie objętych regulaminem połowu ryb SMD obowiązuje regulamin połowu ryb PZW.
14. Wszystkie kwestie sporne wynikłe podczas wędkowania oraz w czasie kontrolowania naruszające obowiązujące przepisy należy z podaniem faktów na piśmie dostarczyć do Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu.
15. Sąd Koleżeński może ukarać osobę nieprzestrzegającą praw obowiązujących w SMD następującymi karami:
  • upomnieniem,
  • naganą,
  • orzeczeniem nakazu sprzatania terenu Dębiny,
  • zawieszeniem zezwolenia na wędkowanie na okres do 6 miesięcy,
  • wykluczeniem ze Stowarzyszenia.
16. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi SMD.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego