Regulamin dla członków SMD - Stowarzyszenie Miłośników Dębiny

Stowarzyszenie Miłośników
Dębiny
Dębiny
Dębiny
Stowarzyszenie Miłośników Dębiny
Przejdź do treści

Regulamin dla członków SMD

Regulaminy
Regulamin połowu ryb dla członków
Stowarzyszenia Miłośników Dębiny

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin ma zastosowanie tylko na zbiornikach wodnych znajdujących się na terenie obwodu leśnego Dębina:
a) staw Borusa
b) staw Dębowy
c) staw Grundela
d) staw Słoneczny
2. Regulamin został wydany w oparciu o:
a) Statut Stowarzyszenia Miłośników Dębiny
b) Porozumienie z Zakładem Lasów Poznańskich  
c) Uchwały Walnego Zebrania i Zarządu

II.  Prawo wędkowania.

1. Zezwolenie na wędkowanie w danym sezonie otrzymują:
a) członkowie zwyczajni
b) członkowie wspierający
c) członkowie honorowi
2. Członkowie zwyczajni muszą spełnić następujące warunki:
a) opłacą aktualną składkę członkowską
b) opłacą aktualną składkę zarybieniową
c) wykonają prace społeczne na rzecz ZLP
d) posiadają aktualną kartę wędkarską
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z pkt. 2abc.
4. Członek wspierający uzyskuje prawo połowu po spełnieniu warunków określonych przez Zarząd.
5. Zezwala się na wędkowanie współmałżonka lub dzieci do lat 16 (bez względu na powinowactwo rodzinne) w towarzystwie osoby posiadającej ważne zezwolenie na dodatkową wędkę spławikową w ramach jej stanowiska i dziennego limitu ryb. Nie dotyczy okresu wyznaczonego do wędkowania jedną wędką.
6. Z      obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz      cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
7. Prawo      do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że      młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru      osoby uprawnionej do opieki.
8. Zarząd ustala warunki wydawania zezwoleń jednodniowych dla członków wspierających

III. Metody wędkowania

1. Zezwala się na wędkowanie metodą  spławikową, gruntową, spinningową i muchową w wyznaczonych terminach.
2. Zezwala się na wędkowanie metodą spinningową i muchową od początku czerwca do końca sierpnia w poniedziałki i piątki, a od początku września do końca grudnia w poniedziałki, piątki, soboty, niedziele i święta. W miesiącu maju zezwala się na wędkowanie metodą spinningową i muchową w poniedziałki i piatki - wyłącznie na żywej rybie.
3. Wędkowanie z przynętą w postaci martwej rybki i fileta dozwolone jest od 01.06.
4. Wędkowanie z przynętą w postaci żywca w maju dozwolone jest w środy, soboty, niedziele i święta.
5. Dopuszcza się możliwość wykupienia zezwolenia na trzecią wędkę z zachowaniem limitu ilościowego. Używana trzecia wędka nie może przeszkadzać w łowieniu pozostałym wędkarzom.
6. Zezwala się na stosowanie dowolnych zanęt (oprócz chleba i ziemniaków) i przynęt.
7. Na stawach pokrytych lodem (bez względu na jego grubość) dopuszcza się wędkowanie na 1 wędkę spod lodu. Dozwolone jest wykucie otworu w lodzie o średnicy nie przekraczającej 20 cm. Obowiązuje bezwzględny zakaz połowu na żywca i martwą rybę (w tym filet). Wędkowanie zgodnie z regulaminem PZW.
8. Na stawach częściowo pokrytych lodem dozwolone jest wędkowanie w strefie wolnej wody (w pasie wolnym od lodu) zgodnie z przepisami jak dla wody nie pokrytej lodem.

IV. Czasookresy wędkowania.

1. Okresy wędkowania
a)  Cały rok na dwie wędki, we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem okresu po wpuszczeniu karpi (powiadamia Zarząd  komunikatem na tablicy ogłoszeń lub/i na stronie internetowej Stowarzyszenia) i na stawach skutych lodem - na jedną wędkę.
b)  Po wsadzeniu ryb o terminie wędkowania  zawiadamia Zarząd komunikatem na tablicy ogłoszeń lub/i na stronie internetowej Stowarzyszenia .
2. Godziny wędkowania
MiesiącGodziny
Maj4.0021.00
Czerwiec3.0022.00
Lipiec3.0022.00
Sierpień4.0021.00
Wrzesień5.0020.00
Październik5.3019.00
Pozostałe miesiąceOd świtu do zmroku
V. Okresy ochronne, limity dzienne i wymiary ochronne

1. Okresy ochronne
RybaMiesiące
Sandacz1 stycznia31 maja
Szczupak1 stycznia30 kwietnia
Sum1 stycznia31 maja
Boleń1 stycznia30 kwietnia
Miętus1 grudniakoniec lutego
Węgorz1 grudnia31 marca
Karaś pospolity (złoty), jesiotr, karp koiZakaz zabierania
2. Limity dzienne
RybaLimit (szt)
Karp1 (20 rocznie)
Amur1
Lin1 (20 rocznie)
Drapieżnik (szczupak, sandacz)1 łącznie (15 rocznie)
Sum1
Boleń2
Okoń (pow.25 cm) bez wzgl. na wymiar4
Węgorz1
Miętus1
Pozostałe gatunki5 kg
Karaś pospolity (złoty), jesiotr, karp koiZakaz zabierania
a) Do limitu dziennego połowu sumuje się ryby złowione na różnych stawach i w różnych  porach dnia.
b) Po złowieniu drapieżnika przeznaczonego do zabrania (szczupak, sandacz, sum, okoń, boleń) zakazuje się  się dalszego łowienia na żywą lub martwą rybkę (w tym filet) oraz metodą spinningową.
c) Ryba podhaczona poza obrębem głowy określonym przez linie pokryw skrzelowych musi być bezwzględnie wypuszczona z powrotem do wody.
3. Wymiary ochronne
RybaWymiar min. (cm)Wymiar max. (cm)
Karp355 kg
Amur558 kg
Lin3555
Leszcz-65
Rozpiór2545
Płoć-38
Wzdręga1538
Jaź2550
Kleń2550
Okoń1540
Szczupak5090
Sandacz5080
Sum70-
Boleń4080
Węgorz60-
Miętus3050
VI.   Zakazy

1. Zakaz wędkowania w miejscach wolnych od lodu w wyniku przepływu wody (przepusty między stawami i w pobliżu syfonu na stawie Dębowym).
2. Zabronione jest wędkowanie
a) ze sprzętu pływającego,
b) z wysp,
c) w woderach i spodniobutach stojąc i brodząc w wodzie,
d) z mostków
e) z brzegów oddzielonych barierkami z wyłączeniem barierki zabezpieczającej przed wpadnięciem pieszych na stawie Dębowym przy kamieniu. Zezwala się na wędkowanie przy nieczynnym syfonie na stawie Borusa
3. Zakaz wędkowania z brzegu południowego (od strony Wodociągów) na stawie Słonecznym.
4. Zakaz łowienia ryb  dla drugiej osoby poza swoim limitem. Ryba zacięta i wyciągnięta na brzeg należy do limitu tego, który rybę zaciął (nie wolno zacinać ryby za kogoś lub dla kogoś - wyjątek opiekun z dzieckiem).
5. Obowiązuje zakaz wymiany złowionych ryb.
6. Obowiązuje zakaz łowienia w nocy (za wyjątkiem dni wyznaczonych przez Zarząd komunikatem na tablicy ogłoszeń lub/i na stronie internetowej Stowarzyszenia). Uwaga – Zarząd może wyznaczyć wedle swojego uznania osoby uprawnione do wędkowania w nocy bez prawa zabierania ryb.
7. Zakaz łowienia w okresach podanych w komunikatach na tablicy ogłoszeń wyłączających poszczególne stawy.
8. Zakaz połowu dafni.
9. Zakaz używania plecionki jako linki głównej za wyjątkiem spinningu
10. Zakaz używania kotwiczki przy zbrojeniu jakiejkolwiek przynęty. Nie dotyczy metody spinningowej.
11. Zakaz skrobania i patroszenia ryb na terenie łowiska
12. Zakaz biwakowania - zakaz rozbijania namiotów oraz rozpalania ognisk i grilla.

VII. Inne

1. Każdy wędkujący członek Stowarzyszenia musi posiadać przy sobie legitymację członkowską, wkładkę uprawniającą do wędkowania z aktualnymi opłatami, karte połowów oraz ma obowiązek zawieszenia identyfikatora w widocznym miejscu, umożliwiającym odczytanie danych przez pozostałych wędkarzy i kontrolujących. Brak identyfikatora  i dokumentów powoduje odebranie zezwolenia przez kontrolującego. Zabrania się wędkowania bez identyfikatora i pozostałych dokumentów.
2. Każdy wędkujący na specjalnej imiennej karcie w trakcie wędkowania, natychmiast po złowieniu wpisuje każdą przeznaczoną do zabrania rybę (umieszczoną w siatce), której limit jest określony ilościowo w sztukach,  (krzyżyk w odpowiedniej kratce). Należy wpisać datę (format zapisu daty: XX.YY., gdzie XX – dzień, YY – miesiąc, np. 06.01.), godzinę ich złowienia ((za wyjątkiem okonia i bolenia), (format zapisu godziny XX.YY gdzie XX - godzina, YY - minuty np.: 06.35)) nazwę stawu i wagę ryby. Wpisanie na karcie ilości ryb, których limit podany jest w kilogramach musi nastąpić najpóźniej po zakończeniu wędkowania, ale jeszcze przed zwinięciem ostatniego zestawu i opuszczeniem stanowiska. Dotyczy to również ryb złowionych w celu użycia jako przynęty. Kartę połowu należy mieć bezwzględnie przy sobie w czasie wędkowania - nawet gdy ryby nie są zabierane. Brak karty lub niezaznaczenie złowionych, umieszczonych w siatce ryb powoduje odebranie zezwolenia przez kontrolującego. Karta podlega wymianie u skarbnika lub sekretarza po wypełnieniu. Karta  połowu ryb musi być zdana do dnia opłacenia składek na rok następny.
3. Dopuszcza się wędkowanie ze „starym zezwoleniem” do dnia rozpoczęcia przyjmowania składek na kolejny rok. Po tym terminie zezwolenie traci ważność.
4. Wędkujący na stawach SMD ma obowiązek posiadania wagi, miary i przyrządu do wyjmowania haczyków, a w przypadku wędkowania metodą gruntową maty oddzielającej rybę od podłoża. Wędkujacy na stawach Borusa i Dębowy metodą „włosową” ma ponadto obowiązek posiadania maty karpiowej z bokami uniemożliwiającymi wysunięcie się ryby poza jej obręb (np. typu kołyska lub wanienka) i odpowiedniej wielkości podbieraka.
5. Złowione ryby należy przechowywać w wodzie (nie w plecaku, torbie itp.) w siatce zgodnej z regulaminem PZW lub w worku karpiowym, na stanowisku wędkarskim (nie dotyczy spinningu).
6. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.
7. Prawo kontroli (w tym toreb) wędkujących i osób towarzyszących posiadają osoby upoważnione przez Zarząd specjalną legitymacją.
8. Wedkujacy na stawach Dębina muszą liczyć się z możliwością kontroli przy pomocy środków elektronicznych i wizyjnych ( np. fotopułapka, kamera itp.)
9. Wszyscy członkowie SMD mają prawo i obowiązek zwracania uwagi wędkującym naruszającym Statut, regulaminy SMD, uchwały Walnego Zebrania i Zarządu oraz osobom przebywającym na terenie działalności SMD naruszającym regulaminy ZLP w szczególności zaśmiecających lub dewastujących teren i urządzenia, niszczących przyrodę.
10. Nowo przyjęty członek, który w roku przyjęcia dopuści się potwierdzonego przez Sąd Koleżeński wykroczenia przeciwko przepisom obowiązującym w SMD, oraz każdy członek, który dopuści się w jednym sezonie dwóch takich wykroczeń może podlegać skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
11. W przypadku złowienia ryby z oznakami choroby należy powiadomić o tym fakcie Komisję Porządkową, członka Zarządu, lub pracownika Leśniczówki pozostawiając ją w razie potrzeby do dalszych badań specjalistycznych.
12. Nie ma wyłączności na stanowiska wędkarskie oraz rezerwowania stanowiska dla drugiej osoby.
13. Jeżeli sąsiadujący wędkarze nie uzgodnią inaczej,  odległość między poszczególnymi wędkarzami powinna wynosić co najmniej 5 metrów.
14. Zestawy można kłaść w odległości połowy długości między przeciwległymi brzegami udostępnionymi do wędkowania, prostopadle do linii brzegowej, z której się łowi, chyba, że inne postawienie zestawu nie utrudnia wędkowania osobom łowiącym na danym akwenie lub zainteresowani uzgodnią inaczej.
15. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
16. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie.
17. W sprawach nieobjętych regulaminem połowu ryb SMD dotyczących wymiarów i okresów ochronnych oraz metod wędkowania obowiązuje regulamin połowu ryb PZW.
18. Wszystkie kwestie sporne wynikłe podczas wędkowania oraz w czasie kontrolowania naruszające obowiązujące przepisy należy z podaniem faktów na piśmie dostarczyć do Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu.
19. Sąd Koleżeński może ukarać osobę nieprzestrzegających praw obowiązujących w SMD następującymi karami:
a/ udzielić upomnienia,
b/ udzielić nagany,
c/ zawiesić w prawach członka,
d/ wnieść do Zarządu o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczenie ze Stowarzyszenia.

20. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi SMD.Wróć do spisu treści