Walne Zebranie 2012 r. - Stowarzyszenie Miłośników Dębiny

Stowarzyszenie Miłośników
Dębiny
Dębiny
Dębiny
Stowarzyszenie Miłośników Dębiny
Przejdź do treści

Walne Zebranie 2012 r.

Archiwum > Ważniejsze Komunikaty
PROTOKÓŁ
Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO -WYBORCZEGO
STOWARZYSZENIA MIŁOSNIKÓW DĘBINY W DNIU 2012-01-20
GODZ. 17.15

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze SMD zostało zwołane na godz. 17.00 w dniu 20 stycznia 2012 r. Ze względu na niską frekwencje, prezes  Stowarzyszenia ogłosił drugi termin zebrania na godz. 17.30. Zebranie w drugim terminie rozpoczęło się punktualnie. Otwarcie zebrania i powitania przybyłych członków SMD,  dokonał prezes kolega Andrzej Pietras. Po otwarciu zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Stowarzyszenia. Na przewodniczącego zebrania zebrani zaproponowali prezesa kolegę Andrzeja Pietrasa, a na protokolanta kolegę Ryszarda Wallę. Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym proponowany porządek Walnego Zebrania. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. W kolejnym punkcie zebranie wybrało członków poszczególnych komisji :
˘  Do komisji mandatowej :
1.   WŁADYSŁAW SZCZERKOWSKI
2.   KAZIMIERZ SZYMAŃSKI
˘   Do komisji wyborczej
1.   RYSZARD SAWIŃSKI
2.   HENRYK DUTKOWSKI
3.   TADEUSZ GREMBOWICZ
˘   Do komisji skrutacyjnej
1.   JERZY GORGOLEWSKI
2.   LESZEK BOSAK
3.   MARIAN KMIECIAK
˘   Do komisji uchwał i wniosków
1.   RYSZARD WALLA
2.   RYSZARD LAUGSCH
3.   RYSZARD PAWLICKI
Skład osobowy wszystkich komisji w głosowaniu zebranie przyjęło jednomyślnie. Następnie komisja mandatowa przedstawiła zebranym protokół o prawomocności walnego zebrania sprawozdawczo wyborczego. Prezes Stowarzyszenia odczytał sprawozdanie z działalności zarządu SMD w 2011 r oraz sprawozdanie z pracy zarządu SMD w okresie kadencji.
Kolega Ryszard Walla przedstawił zebranym informację o połowach ryb w 2010 r zebraną na podstawie zdanych kart połowowych.
Przewodniczący sądu koleżeńskiego odczytał sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego w okresie kadencji.  Przewodniczący komisji rewizyjnej kolega Adam Szydłowski odczytał protokół z kontroli obrotów finansowych SMD za okres od 1 stycznia '11 do 31 grudnia '11 oraz z działalności Komisji w okresie kadencji, a następnie wnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
Przewodniczący zebrania  rozpoczął dyskusję nad sprawozdaniami. Uwag co do sprawozdań nie było. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego poprosił członków SMD , żeby w przyszłości poprawnie i szczegółowo wypełniali ankiety połowowe, które są bardzo pomocne przy planowaniu zarybień. Prezes zwrócił uwagę na wzrost atrakcyjności wędkarskiej stawów po dorybieniu ich dużymi karpiami. Poinformował również o osobach i instytucjach wspierających finansowo statutową działalność SMD.
Następnie w wolnych głosach wypowiadali się  członkowie Stowarzyszenia, którzy chwalili władze stowarzyszenia za dotychczasową działalność.               
Następnie Walne zebranie przegłosowało wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Wniosek przyjęty został jednomyślnie.             
Po przerwie przewodniczący ogłosił wybory do władz Stowarzyszenia Miłośników Dębiny.  Przedstawiono Walnemu Zebraniu zgłoszone propozycje osób biorących udział w wyborach do komisji rewizyjnej. W związku z tym, że do komisji rewizyjnej startowały trzy osoby, a  ilość osób wymagana w statucie SMD wynosi od 3 - 5 osób, przewodniczący komisji wyborczej zaproponował, żeby głosować na listę kandydatów, a nie na każdego kandydata osobno. Zebranie przyjęło jednomyślnie sposób wyborów tj. głosowanie na listę trzech kandydatów zgłoszonych do komisji rewizyjnej. Walne zebranie w głosowaniu jawnym jednomyślnie ilością głosów 58 wybrało nowy skład komisji rewizyjnej . Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:
˘   przewodniczący - Adam Szydłowski
˘   zastępca przewodniczącego -Jan Książkowski
˘   sekretarz - Ryszard Kaczmarek  
Następnie przewodniczący wyborczej ogłosił wybory do sądu koleżeńskiego. Przewodniczący przedstawił pięciu kandydatów do składu sądu  i w związku z brakiem kolejnych kandydatów ponownie zaproponował głosowanie na listę. Walne Zebranie jednomyślnie przyjęło sposób wyborów do sądu koleżeńskiego. Jednomyślnie ilością głosów 58 Walne Zebranie wybrało nowy skład sądu koleżeńskiego (zał. nr 8). Sąd koleżeński ukonstytuował się w następującym składzie:
˘   przewodniczący - Ryszard Laugsch
˘   zastępca przewodniczącego - Zygmunt Zarzeczny
˘   członkowie -    Henryk  Przygoda
                   -    Mikołaj Hełmiński
                   -    Edmund Pietrzak
W następnym punkcie Zebrania przewodniczący komisji wyborczej ogłosił wybory do zarządu SMD i podał listę 11 zgłoszonych z sali kandydatów do nowego zarządu Stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym jednomyślnie ilością głosów 58  Walne Zebranie wybrało nowy skład zarządu SMD.
Po wyborach zarząd SMD ukonstytuował się w następującym składzie:
Prezes         - Andrzej Pietras
Vice prezes  - Kazimierz Szymański
Sekretarz     - Ryszard Walla
Skarbnik      -Andrzej Zandek
Członkowie:
-Władysław Szczerkowski
- Krzysztof Pielin
-  Stanisław Szajek
-  Jarosław Lenkiewicz
- Ryszard Napierała
- Maciej Hełmiński
-  Jacek Kołacki
Po wyborach Prezes przedstawił preliminarz wydatków na rok 2012, a komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła wniosek zarządu dot. wysokości składki członkowskiej i zarybieniowej na rok 2012 r. W wyniku głosowania jednomyślnie przyjęto następujące wysokości składek:
Składka członkowska - 50 zł
Składka zarybieniowa - 200 zł
Przewodniczący zabrania podziękował za udział w Walnym Zebraniu. Na tym Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze zostało zakończone
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wróć do spisu treści