Regulamin jednodniowy - NOWY - Stowarzyszenie Miłośników Dębiny

Stowarzyszenie Miłośników
Dębiny
Dębiny
Dębiny
Stowarzyszenie Miłośników Dębiny
Przejdź do treści

Regulamin jednodniowy - NOWY

Regulaminy
Regulamin połowu Ryb SMD
zezwolenia jednodniowe

I.  Prawo wędkowania

1. Każdy wędkujący musi posiadać przy sobie kartę wędkarską, druk wpłaty darowizny na rzecz SMD uprawniający do wędkowaniu w danym dniu oraz regulamin połowu ryb.
 
2. Zezwala się na wędkowanie współmałżonka lub dzieci do lat 16 (bez względu na powinowactwo rodzinne) w towarzystwie osoby posiadającej ważne zezwolenie na dodatkową wędkę spławikową w ramach jej stanowiska.
 
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
 
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat.

II.  Metody wędkowania
1. Zezwala się na wędkowanie metodą spławikową, gruntową, w wyznaczonych terminach.
 
2. Wędką do połowu spławikowego lub gruntowego składa się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą.
 
3. Zakaz połowu  na żywca, martwą rybę, filet oraz metodą spinningową.
 
4. Zezwala się na stosowanie dowolnych zanęt (oprócz chleba i ziemniaków) i przynęt z wyłączeniem pkt.II.3
 
5. Zakaz wędkowania „z lodu”.
 
6. Na stawach częściowo pokrytych lodem dozwolone jest wędkowanie w strefie wolnej wody (w pasie wolnym od lodu) zgodnie z przepisami jak dla wody niepokrytej lodem.

III. Czasookresy wędkowania.

1. Okresy wędkowania

a) Dwie wędki, we wszystkie dni tygodnia. Zezwala się na wędkowanie na trzecią wędkę po uiszczeniu dodatkowej darowizny na rzecz SMD.
b) O terminach zakazu połowu ryb dla wędkarzy jednodniowych powiadamia Zarząd komunikatem na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

2. Godziny wędkowania           
Miesiąc
Godziny
Maj
4.00
21.00
Czerwiec
3.00
22.00
Lipiec
3.00
22.00
Sierpień
4.00
21.00
Wrzesień
5.00
20.00
Październik
5.30
19.00
Pozostałe miesiące
Od świtu do zmroku
III.  Okresy ochronne, limity dzienne i wymiary ochronne

1. Zakaz zabierania i przetrzymywania ryb.
IV.   Zakazy i nakazy.

1. Zabronione jest wędkowanie ze sprzętu pływającego, z wysp, w woderach i spodniobutach stojąc i brodząc w wodzie, z mostków, z brzegów oddzielonych barierkami z wyłączeniem barierki zabezpieczającej przed wpadnięciem pieszych na stawie Dębowym przy kamieniu. Zezwala się na wędkowanie przy nieczynnym syfonie na stawie Borusa
 
2. Zakaz wędkowania z brzegu południowego (od strony Wodociągów) na stawie Słonecznym.
 
3. Zakaz łowienia w okresach podanych w komunikatach na tablicy ogłoszeń i/lub stronie internetowej Stowarzyszenia wyłączających poszczególne stawy.
 
4. Zakaz używania plecionki jako linki głównej za wyjątkiem spinningu .
 
5. Zakaz używania kotwiczki przy zbrojeniu jakiejkolwiek przynęty.
 
6. Zakaz biwakowania - zakaz rozbijania namiotów oraz rozpalania ognisk i grilla.

V.   Inne

 
1. Wędkujący na stawach SMD ma obowiązek posiadania przyrządu do wyjmowania haczyków, a przy wędkowaniu metodą gruntową maty oddzielającej rybę od podłoża. Wędkujący na stawach Borusa i Dębowy metodą „włosową” ma ponadto obowiązek posiadania maty karpiowej z bokami uniemożliwiającymi wysunięcie się ryby poza jej obręb (np. typy kołyska lub wanienka) i odpowiedniej wielkości podbieraka.
 
2. Wszyscy członkowie SMD mają prawo kontroli wędkujących i obowiązek zwracania uwagi osobom naruszającym Statut, regulaminy SMD, uchwały Walnego Zebrania i Zarządu oraz osobom przebywającym na terenie działalności SMD naruszającym regulaminy ZLP m. Poznania w szczególności zaśmiecających lub dewastujących teren i urządzenia, niszczących przyrodę.
 
3. Prawo kontroli toreb wędkujących i osób towarzyszących posiadają osoby upoważnione przez zarząd specjalną legitymacją.
 
4. Wędkujący na stawach Dębina muszą liczyć się z możliwością kontroli przy pomocy środków elektronicznych i wizyjnych (np. fotopułapka, kamera itp.)
 
5. W przypadku złowienia ryby z oznakami choroby należy powiadomić o tym fakcie Komisję Porządkową, członka zarządu, lub pracownika Leśniczówki pozostawiając ją w razie potrzeby do dalszych badań specjalistycznych..
 
6. Nie ma wyłączności na stanowiska wędkarskie oraz rezerwowania stanowiska dla drugiej osoby.
 
7. Jeżeli sąsiadujący wędkarze nie uzgodnią inaczej odległość miedzy wędkarzami powinna wynosić co najmniej 5 m.
 
8. Zestawy można kłaść w odległości połowy długości między przeciwległymi brzegami udostępnionymi do wędkowania, prostopadle do linii brzegowej, z której się łowi, chyba, że inne postawienie zestawu nie utrudnia wędkowania osobom łowiącym na danym akwenie lub zainteresowani uzgodnią inaczej.
 
9. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
 
10. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie
 
11. W sprawach nieobjętych regulaminem połowu ryb SMD obowiązuje regulamin połowu ryb PZW.
 
12. Wszystkie kwestie sporne wynikłe podczas wędkowania oraz w czasie kontrolowania należy z podaniem faktów przekazać na piśmie do Zarządu.
 
13. Naruszenie przepisów obowiązujących na terenie działania SMD skutkuje odebraniem zezwolenia przez kontrolującego i dożywotni zakaz wędkowania na stawach Dębiny
 
14. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi SM
 
 
Wróć do spisu treści